Cho dãy gồm N số gồm a1, a2... an. Viết thuật toán tìm những số hạng trong dãy mà chia hết cho 2?

3 câu trả lời 3