Ba năm Trước em 6 tuôi. Tuổi mẹ bằng 1/5 tuổi em. hỏi năm nay me bao nhiêu tuổi?

9 câu trả lời 9