Giải phương trình: x^2+y^2+z^2=x(y+z)?

5 câu trả lời 5