Cho y=-x^3 +4x^2-3x (c) . viết phương trình tiếp tuyến của (c) tại giao điểm của (c) giao với trục ox .?

4 câu trả lời 4