Ai giúp em bài này với Chứng minh bằng phản chứng ạ Cho x,y>0 thoả mãn x^3 + y^3 = x - y Cmr: x^2 +y^3<1 Cảm ơn ạ!?

3 câu trả lời 3