Cho 12,4g CuCO3+dd HCl à,tính V khí tạo thành ở đktc b, nếu lấy hết muối tạo thành sau phản ứng+ddNaOH thì sinh ra bnhieu g chất rắn màu xah?

5 câu trả lời 5