Có các hỗn hợp gồm 2 chất:(Ba và Al) (Na VÀ MgSO4 ) (NaHSO3 và KHSO4). Cho lânf lượt vào nước dư. Nêu hiện tượng và viết pthh?

5 câu trả lời 5