Cho e hỏi là nếu HKI em hạnh kiểm yếu và HKII e hạnh kiểm tốt thì hạnh kiểm cuối năm của em xếp loại nào ạ?

8 câu trả lời 8