Cho e hỏi là nếu HKI em hạnh kiểm yếu và HKII e hạnh kiểm tốt thì hạnh kiểm cuối năm của em xếp loại nào ạ?

7 câu trả lời 7