Phân biệt trao đổi chất giữa tế bào của cơ thể với môi trường ngoài ở động vật đơn bào, thủy tức và giun dẹp với chim, thú? Mình c.ơn!?

5 câu trả lời 5