Cho tam giác abc tìm vị trí điểm m sao cho vtMA×vtMB+vtMB×vtMC+vtMC×vtMA đạt gtnn?

cho tam giác abc tìm vị trí điểm m sao cho vtMA×vtMB+vtMB×vtMC+vtMC×vtMA đạt gtnn
4 câu trả lời 4