Cho phương trình x^4-mx^3+(m+1)x^2-m(m+1)x+(m+1... Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có 4 nghiệm đôi một phân biệt?

4 câu trả lời 4