Cho hỗn hợp khí metan và oxy có tỉ lệ thể tích là 3:1.a)tính % theo thể tích mỗi khí.b)tính tỉ khối của hỗn hợp trên với hydro.?

Càng sớm càng tốt
6 câu trả lời 6