Gúp mình trả lời câu 12 đến câu 15 nhé?

5 câu trả lời 5