HÃY ĐỔI CÁC SỐ HỆ HEXA SAU SANG HỆ ĐÉM THẬP PHÂN VÀ HỆ HAI BCD-8421 a. N(16)= 4D c. N(16)= 8C b. N(16)= 7A d. N(16)= 9B?

HÃY ĐỔI CÁC SỐ HỆ HEXA SAU SANG HỆ ĐÉM THẬP PHÂN VÀ HỆ HAI BCD-8421
a. N(16)= 4D c. N(16)= 8C
b. N(16)= 7A d. N(16)= 9B
4 câu trả lời 4