Giải giùm em:bài thực hành tin 11?

Giải giùm em:hãy viết chương trình nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên dương M,N(M<N).hãy tính và đưa ra màn hình tổng các số chẵn và lẻ trong phạm vi từ MđếnN
5 câu trả lời 5