Cho hình chóp SABCD,có đáy ABCD là hình tứ giác có một cặp cạnh không song song.?

cho hình chóp SABCD,có đáy ABCD là hình tứ giác có một cặp cạnh không song song. M thuộc SA, N thuộc SB, F thuộc SD . sao cho mp (MNP) không song song mp ( ABCD). xác định tiết diện tạo bởi mp (MNF) với chóp SABCD.
5 câu trả lời 5