Phân tích câu tục ngữ "Tốt danh hơn lành áo" và viết thành bài văn?? :( help me bae?

Giúp với Phân tích câu tục ngữ "Tốt danh hơn lành áo" và viết thành bài văn?? :( :(
4 câu trả lời 4