1 hộp sữa ông thọ có ghi 397g. Biết dung tích của nó là 320cm khối. Hãy tính khối lượng riêng của hộp sữa theo đơn vị kg/m khối?

4 câu trả lời 4