Toán lớp 8, phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x^2 + 8x - 9 b) 8x^2 - 2x - 3 c) 10X^2 - 28x - 6 d) x^2 + 5x - 6 e) 3x^2 = 7x - 6?

tôi cần rất gấp, làm ơn giải giúp tôi, cảm ơn trước
4 câu trả lời 4