Nếu tại 1 thời điểm, 1 đơn vị đồng tiền X bằng 1 đơn vị đồng tiền Y. Hỏi làm thế nào để biết được đồng nào là định giá, đồng nào là yết giá?

3 câu trả lời 3