Viết một đoạn văn 10câu về Bảo vệ môi trường có sử dụng 3câu ghép.?

Ô nhiễm môi trường
Bảo vệ môi trường
Lời khuyên
3 câu trả lời 3