Glucozo là đơn vị cấu trúc của hợp chất nào?

4 câu trả lời 4