Cho a g hỗn hợp CaO và Fe tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 0.5M. giá trị của a?

5 câu trả lời 5