Chứng minh cho họ thấy rằng mình đã thương họ?

4 câu trả lời 4