2 vòi nước cùng chảy vào một bể nước,vòi 1 chảy 2h thì đầy,vòi 2 chảy 3h thì đầy.hỏi: 2 vòi cùng chảy vào 1 bể thì mấy bao nhiêu giờ?

6 câu trả lời 6