Giải thích vì sao nhím máu O là nhóm máu chuyên cho và AB là nhóm máu chuyên nhận?

5 câu trả lời 5