11/7/2011: ĐỒNG BẠC CẮC 3b?

11/7/2011:
ĐỒNG BẠC CẮC
Ô kìa bạc cắc ở đâu rơi!
Đơn độc nằm trơ giữa đất trơì
Mặt phải quốc huy nước chính thể
Mặt kia mệnh giá năm trăm thôi
4 câu trả lời 4