Bằng những ví dụ cụ thể hãy làm rõ nội dung mối quan hệ giữa biện chứng của vật chất và ý thức?

mọi người ơi giúp e vớiii
3 câu trả lời 3