Tao chi muôn chêt thôi co dưa chi chêt không dau dơn không?

5 câu trả lời 5