Tao chi muôn chêt thôi co dưa chi chêt không dau dơn không?

4 câu trả lời 4