Trái nghĩa với kẻ thù là gì vậy? (Nhớ nhiều từ nha)?

3 câu trả lời 3