Trái nghĩa với kẻ thù là gì vậy? (Nhớ nhiều từ nha)?

4 câu trả lời 4