Giải thích zùm mik tại sao sản phẩm quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho cây cho hình ảnh mik họa cảm ơn?

6 câu trả lời 6