Nêu 10 loại cây khác nhau và xác định đặc điểm của cây đó theo bảng sau tên cây loại lá(đơn hay kép) kiểu gân kiểu xếp lá?

4 câu trả lời 4