Giúp mình với?

Cảm ơn các bạn nha
Một lực F truyền cho vật khối lượng m1 một gia tốc a1= 6m/s2 truyền cho vật m2 một gia tốc a2=4m/s2 Nếu ghép 2 vật đó thành 1 vật thì lực F đó truyền cho vật ghép một gia tốc bao nhiêu
5 câu trả lời 5