Giải giúp mình câu này với! Cho phương trình cos3x -cos2x+mcosx-1=0. Tìm m để phương trình có 7 nghiệm trên khoảng(-pi/2;2pi)?

5 câu trả lời 5