Ai giúp em giải bài này với! (Toán rời rạc). Cảm ơn nhiều ạ...!!!?

Cho n thuộc Z*. Liệt kê tất cả số nguyên ksao cho: 0<k<n và n chia hết cho k. Ai giúp giải dùm bài này vs...!
Giải theo kiểu thuật Toán lại cần xác định độ phức tạp của bài Toán
5 câu trả lời 5