Tính thể tích ( đktc) của hỗn hợp gồm 0,1 mol khí O2 và 0,15 mol khí H2?

4 câu trả lời 4