Phân tích đa thức thành nhân tử x^2 - y^2+6x+9 có bạn nào giải được bài này ko giúp mình với?

5 câu trả lời 5