Cho tư giác abcd. tim điểm K sao cho. KA+KB+KC+KD=O.tư đó chứng minh rằng với mọi điểm I ta có. IA+IB+IC+iD=4IK?

6 câu trả lời 6