Cho ah là đường cao của hình thang cân abcd(ab//cd,ab<cd),trên cạnh cd lấy điểm m sao cho cm = ab.Gọi k là điểm đối xứng của a qua h?

a) CM tứ giác ABCM là hình bình hành
b) CM ADKM là hình thoi
c) Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của A trên KD và KM . CM EF//CD
d) CM nếu tứ giác ADKM trở thành hình vuông thì AD vuông góc BC
4 câu trả lời 4