Môn Tâm lý học tư pháp?

Giúp tớ câu này nhé "ý nghĩa của tâm lý học tư pháp?"
3 câu trả lời 3