Em hãy so sánh giữa người tối cổ và người tinh khôn về thời gian hoạt động kinh tế xã hội?

3 câu trả lời 3