Có 8 bông hồng vàng và 9 bông hồng đỏ. hỏi có bao nhiêu cách để chọn được 5 bông hồng trong đó: a, cả 5 bông cùng màu. b, 2 bông vàng và 3 bông đỏ?

Cập nhật: giúp mình giải câu này vs:
4 câu trả lời 4