Viết pt nhập 1 dãy số bất kì, kiểm tra dãy số đó số nào chẵn, số nào lẻ rồi hiển thị ra màn hình. "dùng vs 2 câu lệnh IF THEN thiếu hoặc đủ"?

4 câu trả lời 4