Cho 28.4 gam p2o5 vào dd naoh 25% phản ứng kết thúc dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan là na2hpo4. tính c% của dung dịch muối?

4 câu trả lời 4