Chỉ em với câu 6 viết thuật toán?

Huhu
8 câu trả lời 8