Cho 200ml dd Koh 1M vào 150ml dd ( Nh4)2SO4 1M. đun nóng nhẹ, thu được bao nhieu gam muối.?

4 câu trả lời 4