Chỉ em với viết thuật toán. Cho n thuộc z* ,tính tổng tất cả các số nguyên k sao cho 0<k<n ,k là số lẻ và n chia hết cho k?

Huhu
6 câu trả lời 6