Viết đoạn văn với chủ đề bảo vệ môi trường trong đó có sử dụng một câu nói giảm nói tránh và một câu nói quá?

5 câu trả lời 5