M.n ơi giải giúp em câu hỏi này với 😭😭?

Câu 1 :Cho 10,3 gam 1 aminoaxitno (trong phản ứng chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH) tác dụng với dung dịch HCl dương tan được dung dịch A đọc có chứa 13,95gam muối
A, xác định công thức phân tử của amincloaxit
B,tính thể tích đi NaOH-1-lm đu tác dụng với dd A. Biết HCl đã lấy 25% sợ với lượng cần biết
4 câu trả lời 4