Viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên dương?

viết chương trình nhập vào một dãy số nguyên dương A gồm N số a1,a2,..., an số nguyên k. thông báo lên màn hình số lượng các phần tử trong dãy A chia hết cho k.
7 câu trả lời 7